Racks Production Bosnia d.o.o. Management

Armin Ganić - Generaldirektor

E-mail: armin.ganic@rpbjajce.ba

Enesa Đulić - Direktor der Produktionseinheit - Jajce

E-mail: enesa.dulic@rpbjajce.ba

Berina Kovačević - Technischer Dienst

E-mail: berina.kovacevic@rpbjajce.ba

Hidajet Smajić - Technischer Dienst

E-mail: hidajet.smajic@rpbjajce.ba

Mirnesa Čosić - Einkaufsabteilung

E-mail: mirnesa.cosic@rpbjajce.ba